ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի գրադարանը ստեղծվել է քոլեջի հիմնադրմանը զուգընթաց: Գրադարանն ունի 8150 միավոր գրականություն: Այն հարուստ է մասնագիտական գրականությամբ, պատմական, գեղարվեստական, տեղեկատվական գրականությամբ։ Գրադարանային ֆոնդը պարբերաբար համալրվում է ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ, դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունի համալրման օժանդակ աղբյուր, որոն է նվիրատվությունը։

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Էլեկտրոնայանի գրադարան

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր

ԱՆԳԼԵՐԵՆ

📚 Էլեկտրոնային գրքեր