ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի գրադարանը ստեղծվել է քոլեջի հիմնադրմանը զուգընթաց: Գրադարանն ունի 8150 միավոր գրականություն: Այն հարուստ է մասնագիտական գրականությամբ, պատմական, գեղարվեստական, տեղեկատվական գրականությամբ։ Գրադարանային ֆոնդը պարբերաբար համալրվում է ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ, դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունի համալրման օժանդակ աղբյուր, որոն է նվիրատվությունը։

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Էլեկտրոնայանի գրքեր

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Հաշվապահական հաշվառում

  Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

Մարքեթինգ և կառավարում

Սեփական կապիտալ։ Եկամուտների և ծախսերի հաշվառում

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բուսաբուծություն

Էկոլոգիայի հիմունքներ

ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայերենի կետադրություն

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ

 English grammar in use

Մասնագիտական հաղորդակցություն օտար լեզվով (Անգլերեն)