ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի գրադարանը ստեղծվել է քոլեջի հիմնադրմանը զուգընթաց: Գրադարանն ունի 29782 միավոր գրականություն: Այն հարուստ է մասնագիտական գրականությամբ, պատմական, գեղարվեստական, տեղեկատվական գրականությամբ։ Գրադարանային ֆոնդը պարբերաբար համալրվում է ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ, դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունի համալրման օժանդակ աղբյուր, որոն է նվիրատվությունը։

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Էլեկտրոնայանի գրքեր

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Հաշվապահական հաշվառում

  Հաշվապահական հաշվառում

   Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

  Մարքեթինգ և կառավարում

  Սեփական կապիտալ։ Եկամուտների և ծախսերի հաշվառում

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

  Այգեպան

Բուսաբուծություն

 Էկոլոգիայի հիմունքներ

ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայերենի կետադրություն

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ

  English grammar in use

  Մասնագիտական հաղորդակցություն օտար լեզվով (Անգլերեն)

Հայերեն-անգլերեն բառարան